top of page
Søk
  • Geir Myklebust

Vil online handel utradere fysisk?


89 % av all detaljhandel i UK berører en fysisk butikk. Det viser en fersk studie fra Verdict/British Land. Dette betyr at fysisk butikkhandel er større enn det som rapporteres. På årsbasis gir dette en økning i butikkhandelen på 5 %. Holdes dagligvarer utenfor og en kun ser på faghandel så er økningen på 9 %. Denne informasjnen er nok kjærkommen for en eiendomsaktør som British Land.

Denne studien skiller seg fra andre ved at den både har et omfattende utvalg, 30 000 kunder (shoppers), og går mer detaljert inn i kundenes kjøpeprosess. Verdict har delt inn handelen i fysisk handel (butikk), henting i butikk (click & collect), online med søking i butikk, online uten søking i butikk, online pure-plays samt mail og TV-shopping.

Fysiske og elektroniske kanaler kompletterer hverandre:

I studien blir verdiene av fysisk butikkhandel, click & collect samt online med søking i butikk (butikkcomputer) slått sammen og defineres som True Value of Stores (TVoS). For faghandelens del hvor andelen elektronisk handel er høyest, øker markedsandelen fra 78,4 % for fysiske butikker til 85,3 % når TVoS estimeres. Dermed reduseres markedsandelen til ren elektronisk handel i UK fra 21,6 % til 14,7 %. Da er dagligvarer holdt utenfor.

Denne tallgymnastikken illustrerer godt i hvilken grad butikkhandelen og onlinehandelen kompletterer hverandre. Tallmaterialet som er omtalt ovenfor er fra 2015, men Verdict har også utarbeidet en prognose som viser hvordan dette forholdet forventes i bli i 2021.

True Value of Stores vil øke mer enn butikkhandelen framover:

Ifølge prognosen vil fysisk butikkhandel i perioden 2015 til 2021 øke 11 %. Om vi legger til prognosen for click & collect og online med søking i butikk, beregnes veksten for True Value of Stores til 16 %.

Dette betyr at den delen av online handel som er i berøring med fysisk butikk alene vil ha en vekst på 67 % i den nevnte periode. Med andre ser de for seg at butikkenes involvering i elektronisk handel vil øke med 2-sifret prosentvis årlig vekst framover.

Fysisk butikk betyr mer for Londoners og noe mer for kvinner enn for menn:

Studien viser i tillegg at med små marginers forskjell, bruker kvinner mer click & collect enn menn og andelen i London er høyere enn i resten av UK.

De unge bruker butikk mest:

Aldersgruppene 16-24 år og 25-34 er de grupper som er mest knyttet til butikk. Det er gruppene i barnefamiliealder (35-44 og 45-54) som benytter seg mest av click & collect og elektronisk handel i det hele tatt. Vi gjør oppmerksom på at forskjellene mellom aldersgruppene ikke er store.

Overførbarhet til norske forhold:

Slik undertegnede kjenner norsk detaljhandel, har de trekk og tendenser vi ser i denne studien også gyldighet for norske forhold. Tallene vil nok være forskjellige, men utviklingstendensen vil være lik. Onlinehandel er i ferd med å ta av her hjemme og undertegnede tror i likhet med hva vi har sett i denne studien at den delen som vil være i berøring med butikk vil øke betydelig årene fremover.

Akkurat som oppdragsgivenren i UK var overasket over hvor sterkt knyttet de unge er til fysisk butikk, var det ny kunnskap også for undertegnede.

De fleste har vel nå forstått at mitt svar på spørsmålet i overskriften er at fysisk butikkhandel i vil komplettere online handel i økende grad. Noen utradering av fysiske butikker vurderes ikke å være tilfellet i overskuelig framtid.

For å lese mer blant annet om de ulike bransjer kan dere gå inn på følgende link:

http://www.britishland.com/news-and-views/press-releases/2016/18-07-2016a

I tillegg kommer "hallo effekten"

I studien påpeker Verdict noe de kaller "The halo effect". Dette er oppmerksomhet omkring butikkjedens brand, opplevd kundeservice, muligheter for å returnere varer samt at publikum stoler på en aktør som har en portefølge av butikker. Hallo effekten er vanskelig å kvantifisere og estimere. Derfor er det i denne studien ikke gjort forsøk på å estimere verdi av denne effekten. Imidlertid gjøres det oppmerksom på den og etter undertegnedes syn gir dette fordeler til multikanal aktører som både har elektronisk og fysisk butikk.

27 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tenerife - et ukjent vinland

At Tenerife er en ferieøy med sommer hele året er velkjent. Vi er mange som nettopp på denne øya har fått sol og saltvann på kroppen i det som ellers er kalde tider her hjemme. Mindre kjent er det at

Vi har startet vinimport

Balanza Gruppen AS har i år startet med import av vin fra Portugal. I øyeblikket har vi fokus på vin fra Alentejo som ligger øst for Lisboa. Denne regionen er mest kjent for sine rødviner, men vinskri

Skal staten kontrollere innkjøpsprisene?

Høyre utreder forbud mot at leverandører kan selge samme vare til ulike priser til dagligvarekjedene. Følg denne linken og les mine kommentarer: https://e24.no/makro-og-politikk/dagligvarebransjen/eks

bottom of page